‚Velikom talentu treba mnogo vremena da sazre. Velika muzika se jedva čuje. Veliki oblik nema obrisa‘ – Lao Ce u četrdeset prvom načelu. 'Jer, ponekad, povećava se oduzimanjem. I smanjuje dodavanjem‘ – Lao Ce u četrdeset drugom načelu. svaki od trideset tri dana je jedan od mostova u Miroslavu Mandiću. svaki od osamdeset i jedan dan – kada citiram Lao Cea – je isto vremenski most u Miroslavu Mandiću još tri puta na most

| 47944. blaženstvo